Сертификаттардың қолданылуын тоқтата тұру, тоқтату тәртібі

БІЗГЕ СЕНЕДІ

өз салаларындағы жетекші компаниялар, соның ішінде Fortune Global 500 тізімінен

Сәйкестікті растау жөніндегі органның сәйкестікті бағалау туралы берілген құжаттардың қолданылуын тоқтата тұру тәртібі

Сәйкестікті бағалау туралы берілген құжаттардың қолданылуын сәйкестікті растау жөніндегі орган тоқтата тұрады:

 1. осы өнімді, қызметті, процесті өндіруді тоқтатуды қоспағанда, сәйкестікті растау жөніндегі орган мен өтініш беруші арасындағы өзара келісім бойынша;
 2. сертификатталған өнімді, көрсетілетін қызметті, процесті мерзімді бағалаудың теріс нәтижелері бойынша, егер сәйкестікті растау жөніндегі органмен келісілген түзету іс-әрекеттері арқылы өтініш беруші анықталған сәйкессіздіктерді жояды және қосымша сынақтар (тексерулер) жүргізбестен өнімнің, көрсетілетін қызметтің, процестің техникалық регламенттерде, стандарттау жөніндегі құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайды;
 3. өнімнің конструкциясына (құрамына) немесе оны өндіру технологиясына өзгерістер енгізу туралы хабарлама болған жағдайда, ол толық немесе ішінара сынақтар жүргізілгенге дейін сертификаттау кезінде куәландырылатын көрсеткіштерге әсер етпейді немесе өнім өндірісінің, қызмет көрсетудің, процестің жай-күйін бағалайды;
 4. егер аталған өзгерістер сертификаттау кезінде тексерілетін талаптарға сәйкес келмесе, өнім өндіру технологиясының талаптарын өзгерту (орындамау) ;
 5. Техникалық реттеу саласында мемлекеттік бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдардан өнімнің, көрсетілетін қызметтің, процестің техникалық регламенттерде, стандарттау жөніндегі құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес остігі туралы расталған мәліметтер болған жағдайда, егер сәйкестікті растау жөніндегі органмен келісілген түзету іс-қимылдары арқылы өтініш беруші анықталған сәйкессіздіктерді жоя алады және қосымша сынақтар жүргізбей растайды (өнімнің, көрсетілетін қызметтің, процестің жоғарыда көрсетілген талаптарға сәйкестігі;
 6. өнім, қызмет, процесс техникалық регламенттерде, стандарттау жөніндегі құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес келмеген жағдайда, егер сәйкестікті растау жөніндегі органмен келісілген түзету іс-қимылдары арқылы өтініш беруші анықталған сәйкессіздіктерді жояды және қосымша сынақтар (тексерулер) жүргізбестен өнімнің, көрсетілетін қызметтің, процестің жоғарыда көрсетілген талаптарға сәйкестігін растайды.

Сәйкестікті растау жөніндегі органның сәйкестікті бағалау туралы берген құжаттарының қолданылуын тоқтату тәртібі

Сәйкестікті бағалау туралы берілген құжаттардың қолданылуын сәйкестікті растау жөніндегі орган тоқтатады:

 1. сәйкестікті растау жөніндегі орган мен өтініш беруші арасындағы осы өнімді, көрсетілетін қызметті, процесті өндіруді тоқтатуға байланысты немесе негізді өзге де себептер бойынша өзара келісім бойынша;
 2. сертификатталған өнімді, қызметті, процесті мерзімді бағалаудың теріс нәтижелері бойынша, егер анықталған сәйкессіздік түзетілмесе немесе өнімнің, қызметтің, процестің техникалық регламенттерде, стандарттау жөніндегі құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігіне қосымша сынақтар (тексерулер) жүргізу талап етілсе;
 3. өнімнің конструкциясына (құрамына) немесе оны өндіру технологиясына өзгерістер енгізу туралы хабарлама болған жағдайда, ол толық немесе ішінара сынақтар жүргізілгенге дейін сертификаттау кезінде куәландырылатын көрсеткіштерге немесе өнім өндірісінің, қызмет көрсетудің, процестің жай-күйін бағалауға әсер етеді;
 4. өнім, қызмет, процесс техникалық регламенттерде, стандарттау жөніндегі құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес келмеген жағдайда;
 5. егер өтініш беруші жасалған шартта көзделген сәйкестікті растау схемасында (мерзімді бағалау) белгіленген сәйкестікті растау жөніндегі орган алдындағы өз міндеттемелерін орындамаса;
 6. егер өтініш беруші сәйкестікті растау саласындағы құжаттың қолданылуын тоқтата тұру кезеңінде осы Нұсқаулықтың 5.1-тармағының 3, 6, 7-абзацтарының талаптарын орындамаса;
 7. мемлекеттік органдардан расталған мәліметтер болған жағдайда, егер анықталған сәйкессіздік түзетілмесе немесе өнімнің, көрсетілетін қызметтің, процестің техникалық регламенттерде, стандарттау жөніндегі құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігіне қосымша сынақтар (тексерулер) жүргізу талап етілсе, өнімнің, көрсетілетін қызметтің, процестің техникалық регламенттерде, стандарттау жөніндегі құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес остігі туралы Техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын;
 8. стандарттау жөніндегі құжат, бақылау және сынау әдісі, менеджмент жүйесі, өнімнің конструкциясы (құрамы), жиынтықтылығы, өнімді, көрсетілетін қызметтерді өндіруді ұйымдастыру және (немесе) технологиясы, сәйкестікті растау жөніндегі органның тиісті хабарламасынсыз немесе келісімінсіз процесс өзгерген жағдайда;
 9. стандарттау жөніндегі құжат, бақылау және сынау әдісі, менеджмент жүйесі, өнімнің конструкциясы (құрамы), жиынтықтылығы, өндіріс ұйымы және (немесе) технологиясы өзгерген жағдайда, егер көрсетілген өзгерістер қызметтер мен қызмет көрсету шарттарының сертификаттау кезінде тексерілетін талаптарға сәйкес келмеуін тудырса, өнім өндіру технологиясының талаптарын өзгерту (орындамау).

Сәйкестікті бағалау туралы құжаттың қолданылуын тоқтата тұру немесе тоқтату туралы шешім

Сәйкестікті бағалау туралы құжаттың қолданылуын тоқтата тұру немесе тоқтату туралы шешімді техникалық реттеудің ақпараттық жүйесіндегі сәйкестікті растау жөніндегі орган сәйкестікті растау саласындағы берілген құжаттарды есепке алу үшін техникалық реттеудің мемлекеттік жүйесінің тізіліміне тиісті жазба енгізе отырып қабылдайды және А қосымшасына сәйкес нысан бойынша ресімделеді және өтініш берушіні, тұтынушыларды, уәкілетті органды және сертификаттауға мүдделі қатысушыларды жазбаша хабардар етеді.

Сәйкестікті бағалау туралы құжаттардың қолданылуы тоқтатылған жағдайда сәйкестікті растау жөніндегі орган олардың тоқтатылғаны туралы мәліметтерді техникалық реттеудің ақпараттық жүйесіндегі уәкілетті органға жібереді.

Сәйкестікті растау жөніндегі органмен келісілген түзету іс-шараларын әзірлеу және жүргізу кезеңінде өнімнің сәйкестік сертификатының қолданылуын тоқтата тұру туралы шешім, егер түзету іс-шараларын жүргізу арқылы өтініш беруші анықталған сәйкессіздіктерді жойып, өнімнің техникалық регламент талаптарына сәйкестігін растаған жағдайда қабылданады. Егер бұл мүмкін болмаса, өнімнің сәйкестік сертификатының қолданылуы тоқтатылады.

ОПС өнімінің сәйкестік сертификатының қолданылуын тоқтата тұру кезінде:

 1. өнімнің сәйкестік сертификатының қолданылуын тоқтата тұру туралы шешім қабылдайды және бірыңғай өтініш белгісін қолдануға уақытша тыйым салады;
 2. өнімнің сәйкестік сертификатының қолданылуын тоқтата тұру туралы ақпаратты техникалық реттеу тізіліміне енгізеді;
 3. өтініш берушінің түзету іс-шараларын жүргізу мерзімін белгілейді;
 4. өтініш берушінің түзету іс-шараларын жүргізуін бақылайды.

Өнімнің сәйкестік сертификатының қолданылуын тоқтата тұру кезінде өтініш беруші:

 1. Техникалық регламенттің талаптарына сәйкес келмейтін өнімнің санын сәйкестендіреді және айқындайды;
 2. анықталған сәйкессіздіктерді жою бойынша түзету іс-шараларын әзірлейді және жүргізуді қамтамасыз етеді;
 3. мүше мемлекеттердің, Тұтынушылардың заңнамасында белгіленген тәртіппен өнімді қолдану (пайдалану) қаупі туралы хабардар етеді;
 4. түзету іс-шараларын жүргізудің аяқталғаны туралы ОПҚ-ға жазбаша хабарлайды.

Өтініш беруші түзету іс-шараларын жүргізгеннен кейін ОПС:

 1. өнімнің сәйкестік сертификатының қолданылуын қайта бастау туралы шешім қабылдайды және бірыңғай өтініш белгісін қолдануға рұқсат береді;
 2. өнімнің сәйкестік сертификатының қолданылуын қайта бастау туралы ақпаратты техникалық реттеу тізіліміне енгізеді.

Өнімнің сәйкестік сертификатының қолданылуын тоқтату туралы шешім, егер өтініш беруші анықталған сәйкессіздіктер мен олардың себептерін жоймаса, сондай-ақ өнімді қолдану (пайдалану) қаупі болған жағдайда қабылданады.

Өтінім берушінің бастамасы бойынша берілген өнімнің сәйкестік сертификатының қолданылуын тоқтата тұру, қайта бастау немесе тоқтату қажет болған жағдайда, өтінім беруші тиісті өтінішті (себептерін көрсете отырып) ӨҚҚ-ға жібереді. Өтінішпен бірге өнімнің сәйкестік сертификаты және берілген өнімнің сәйкестік сертификатының қолданылуын тоқтата тұруға, қайта бастауға немесе тоқтатуға негіз болып табылатын құжаттар ұсынылады.

ОПС берілген өнімнің сәйкестік сертификатының қолданылуын тоқтата тұру, қайта бастау немесе тоқтату туралы шешім қабылдайды.
Өтінім беруші өнімнің сәйкестік сертификатының қолданылуын қайта бастау туралы шешім қабылдаған жағдайда, өтінім берушінің өтініші бойынша оның қолданылуын тоқтатқаннан кейін

СРО сертификатталған өнімге мерзімді бағалау жүргізілгеннен кейін көрсетілген сәйкестік сертификатының қолданылуын қайта бастау туралы шешім қабылдайды.

ОПС Техникалық реттеу тізіліміне өнімнің сәйкестік сертификатының қолданылуын тоқтата тұру, қайта бастау немесе тоқтату туралы тиісті ақпаратты енгізеді.

Өнімнің сәйкестік сертификатының қолданылуы берілген сәйкестік сертификаттарының және тіркелген сәйкестік туралы декларациялардың бірыңғай тізіліміне тиісті мәліметтер енгізілген күннен бастап тоқтатылады, қайта басталады немесе тоқтатылады.

 

22

ЖЫЛДЫҚ
ТАБЫСТЫ
ТӘЖІРИБЕ

Тегін кеңес беру

  Бізге телефон нөміріңізді жіберіңіз сонда біздің менеджер сізбен байланысып барлық мәселелер бойынша кеңес береді

  0 +
  іске асырылған жобалар
  0 +
  тәжірибелі бейінді мамандар
  0 +
  заманауи жабдықтар

  БІЗ ҚАЛАЙ ЖҰМЫС ІСТЕЙМІЗ

  Сіздің өтінішіңіз

  Бізге өтініміңізді жіберіңіз, сонда біздің менеджер Сізбен байланысады, барлық мәселелер бойынша кеңес береді және Сіздің өтінішіңізді қабылдайды.
  Direction Arrows
  Қадам 1

  Құжаттама

  Жұмыстарды жүргізу үшін барлық қажетті құжаттарды жинау қажет болады.
  Direction Arrows
  Қадам 2

  Жұмыс

  Сіздің өтінішіңізге байланысты біз барлық қажетті жұмыстарды орындаймыз.
  Direction Arrows
  Қадам 3

  Сертификат

  Өтініміңіз бойынша Сізге дайын Сертификат береміз.
  Direction Arrows
  Қадам 4