Сәйкестікті растау жөніндегі орган
Орган по подтверждению соответствия
Body on confirmation of conformity
подтверждение соответствия продукции, услуг и систем менеджмента, стандартизация, лицензирование, работы в области промышленной безопасности; confirmation of conformity of products, services and management systems, standardization, licensing, works in the field of industrial safety; өнім, қызмет көрсету және менеджмент жүйелерінің сәйкестігін растау, стандарттау,лицензиялау, өндірістік қауіпсіздік саласындағы жұмыстар жүргізу